»

2 years ago
36 notes

+ kris
+ exo
+ exo m

2 years ago
20 notes

+ tao
+ exo
+ exo m

2 years ago
36 notes

+ exo
+ kris
+ exo m

2 years ago
20 notes

+ xiumin
+ exo
+ exo m

2 years ago
24 notes

+ chen
+ exo
+ exo m

2 years ago
38 notes

+ yixing
+ lay
+ exo
+ exo m

2 years ago
20 notes

+ chen
+ exo
+ exo m

2 years ago
12 notes

+ chen
+ exo
+ exo m

2 years ago
10 notes

+ chen
+ exo
+ exo m